Search form

Jɔ̌n 9:5

5Mpoknkɛm anɛ nchí fá amɨk, nchí ɛrɔ́ŋɔ́ ntá bǒ mmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index