Search form

Jɔ̌n 9:6

6Árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ, apá batiɛ́ amɨk, anywɔbhɛri ntɔp nɛ sɛnɔŋ awɔ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi apá batiɛ́, asɔt ntɔp wu achɔri yi amɨ́k

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index