Search form

Jɔ̌n 9:7

7aghati yi bɛ, “Dɔ́k ndǔ ɛ̌ntɨ́ŋnyɛ́n Sílom, sǒ bɛsí arɛ́.” Sílom chi “Bátó”. Mmu wu arɔk, aso bɛsí arɛ nɛ mpok ápɛ̀tnsɛm are ghɔ́ mbaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index