Search form

Jɔ̌n 9:8

8Bakokosi bhi nɛ bǒ mankɛm abhɛn bárɨ́ŋɨ́ nyaka yi mbɔ nnɨŋɨ́ mɛnɨ́ŋɨ́, bábho bɛrɛm bɛ, “Pú mmú nyaka áchɔ̀kɔ anɨŋɨ nɔkɔ mɛnɨ́ŋɨ́ nɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index