Search form

Lúkas 1

1Ɛta Tiófilɔs: Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ bɛyǎ mámɔ bɛsɨŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛfakari ndǔ nkwɔ ywɛsɛ. 2Básɨŋ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo abhɛn bághɔ́ nɛ bágháti bhɛsɛ. Batísyɛ́ bhɔ bághɔ nyaka barak ayɔ tɛ nɛbhǒnɛt, kɛ bábhak bǒ bɛtok ndu bɛ́gháti bho Ɛyɔŋ Mandɛm. 3Ɛta, mbɔ ɛnyǔ mɛmbɔ̌ŋ nkwɔ́ nnáŋ nkóŋó mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm sayri ndǔ ɛrɔri mpok, nkáysí bɛ́ ɛrɨ bɛ nsɨŋ ngati wɔ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛ́mɔt ɛnyu ɛfakari. 4Nchí sɨŋ bɛkʉ ɔndɨŋɨ tɛtɛp anɛ ayɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bághátí wɔ.

Ángɛl Mandɛm arɛm bɛ chɔŋ mámbé Jɔ̌n Njwiti

5Mpók anɛ Hɛ́rɔd achí mfɔ atú Judɛ́ya, nchiakap Mandɛm abhak anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Sakaría. Ǎkʉ̀ nyaka bɛtɨk Mandɛm nɛ nkwɔ bo abhɛn babhɨŋɨ bɛ Nkwɔ́ Abíja. Nnyɛ́n ngɔrɛ́ ywi nɛbhak bɛ Ɛlísabɛt. Yí nkwɔ afú ndǔ nnɛrɛ́kɛt Arɔn, nnɛrɛ́kɛt bachiǎkap Mandɛm. 6Sakaría nɛ ngɔrɛ́ ywi babhak chak bɛsí Mandɛm. Bábhɔŋ kɛnókó nɛ Mandɛm, mámbʉrɛ nɔkɔ bɛbhé bhi mɛnkɛm bɛkwɛ́nɛ́ ti. 7Kɛ bɔ́ kɛbhɔŋ yɛ̌ mmɔ́ mbɔnyunɛ Ɛlísabɛt achí nyaka nkongɔrɛ́, nɛ bɔ́ bati apay mánáŋ nyaka bákɔk.

8Ɛwak ɛ́mɔt, nkwɔ́ bachiǎkap anɛ́ Sakaría bábhák ndǔ bɛtɨk. Ɛkʉ Sakaría are kʉ bɛtɨk mbɔ nchiakap bɛsí Mandɛm. 9Bɛ́kóŋo ɛpɨŋ ɛnɛ́ bachiǎkap Mandɛm, bágʉɛp nyaka ɛbháŋá ndu bɛyap mmu anɛ árɔ̀ŋ ndǔ mɔ́kɛt anɛ achi tɛ amɛm ɛkɛrákap Acha ndu bɛsɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chyɛ̀ ɛrɨ́tí + ɛriɛp amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Bagʉɛp ɛbháŋá, ɛ́kwɛ́n amʉɛt Sakaría. 10Mpok ákwáy nɔkɔ, bo bachɛm nɛfí ɛkɛrákap Mandɛm. Báre nɨkmʉɛt ɛnɛ́ Sakaría achi amɛm ásɔ̀ŋ ɛnyɨŋ ɛrɨ́tí ɛriɛp ɛyɔ. 11Ángɛl Mandɛm abhesi ntá yi, ate ɛbhe áwɔnɛm, ndǔ nɛbhʉɛt ɛfɛmɛ-akap atú anɛ básɔ̀ŋ ɛnyɨŋ ɛrɨ́tí ɛriɛp ɛyɔ. 12Mpok Sakaría ághɔ́ yi achayti, bɛcháy bɛ́kɛ́m yi tontó. 13Kɛ ángɛl wu arɛm ntá yi bɛ, “Sakaría, ɔ́kɛ́ cháy! Mandɛm aghok nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛ. Nɛ chɔŋ ngɔrɛ́ ywɛ Ɛlísabɛt ampɔkɔ mɛniɛ ambé wɔ mɔ́mbakanɛm, nɛ ɔbhɔŋ bɛ́du yi nnyɛ́n bɛ́ Jɔ̌n. 14Nɛ chɔŋ ɔ́mbɔ́ŋ bɛyǎ maŋák; nɛ bɛyǎ bo mámbɔŋ maŋák mpok bábhé yi. 15Chɔŋ ɛ́mbak nɔ mbɔnyunɛ yi ǎbhák chɔŋ ɛrɛmɛ́mu bɛsí Acha. Bápɛrɛ́ bhé yí, chɔŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ambak nɛ yi tontó. Abhɨ́kɨ́ bhɔŋ mɛ́nyú mmɛ́m amɛn ákɛ̀m mmu, nɛ yɛ̌ chí mmɛm bataŋbataŋ. 16Chɔŋ anja bɛyǎ bo Israɛl, mámpɛtnsɛm ntá Mandɛm Acha wap. 17Chɔŋ Mɔ́wu anjambɨ kɛ Acha antwɔ́, nɛ chɔŋ yí ambɔ̌ŋ bɛtaŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó mbɔ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Ɛláija, bɛ́ yi ankʉ bachǐbhɔ mánkɔŋ bǒbhap, ankʉ bo abhɛn bátàŋti nɛ Mandɛm mámbɔ́ŋ kɛboŋ, mámbak mbɔ bo abhɛn bachi chak bɛsí Mandɛm. Chɔŋ yí ankʉ bo mámbák ndǔ nté anɛ bákway bɛsyɛpti Acha.”

18Kɛ Sakaría abhɛ́p ángɛl bɛ, “Chɔŋ ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ anɛ́ ndak achí tɛtɛp ná. Mɛ nɛ ngɔrɛ́ wa sɛ́kɔk tontó.” 19Ángɛl akɛmɛ Sakaría bɛ, “Dɨŋɨ́ bɛ́ mɛ nchí Gábriɛl. Nchí téé bɛsí Mandɛm, nɛ yímbɔŋ kɛ átó mɛ bɛ ngati wɔ mbok ndɨ́ndɨ́ nɛ. 20Kɛ ɔbhɨ́kɨ́ noko ɛnyɨŋ ɛnɛ ngati wɔ, ɛnɛ́ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛfu tɛtɛp mbák mpok akway. Tɛ̌ndu ɔ́bhɨ́kɨ́ noko, chɔŋ ɔ́nkwɛ́n kɛbhók ɔkɛpɛrɛ kwáy bɛrɛm kɛpɨ kpátɛ nywɔp ɛnɛ́n bariɛp amɛn áfu tɛtɛp.”

21Ndǔ mpok yɔ bo abhɛn báchyɛ̀ Mandɛm bakak nɛfí ɛkɛrákap bare noŋ Sakaría mámakati nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛkʉ yi áre tat amɛm ɛkɛrákap. 22Áfú nɔ́kɔ́, akɛpɛrɛ kwáy bɛrɛm kɛpɨ nɛ bhɔ. Are mak nɛ amɔ́ ntá yap. Bághɔ́ bɛ aghɔ̌ kɛnɔ́ amɨ́k anti fúú amɛm ɛkɛrákap.

23Mpok anɛ Sakaría ábhak ndǔ bɛtɨk áfúɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, agurɛ anywɔ́p.

24Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, ngɔrɛ́ ywi Ɛlísabɛt apɔkɔ mɛniɛ. Yí kɛfú nɛfí ndǔ bataŋ átáy andɛm nɔkɔ bɛ, 25“Nɛ́nɛ, Ɛta Mandɛm atɔŋ mɛ bɛrɨ̌ndu. Afɛ́rɛ́ ntíánwɔ́p anɛ́ mɛ̌bhɔ̀ŋ nyaka bɛsí bho.”

Ángɛl Mandɛm arɛm bɛ chɔŋ mámbé Yesu

26Mpok mɛniɛ Ɛlísabɛt bɛghaka bataŋ atandat, Mandɛm ató ángɛl Gábriɛl ɛtɔk Násárɛt, atú Gálili. 27Ató yi ntá ngɔsɔ́ŋ anɛ aka nnyɛ́n bɛ María. Abhɨ́kɨ́ re rɨŋɨ nyaka mbakanɛm. Mmu anɛ áká nnyɛ́n bɛ Josɛ́f anɛ áfú ndǔ nnɛrɛ́kɛt Mfɔ Debhít atɨ nyaka bɛbhay María. 28Ángɛl wu átwɔ́ nɔ́kɔ́ ntá yi arɛm bɛ, “Mmá, nkáká! Mandɛm ayɛt wɔ tontó!” Acha achí nɛ wɔ.

29María aghoko nɔkɔ nɔ, ntí átáka yi amɛm, are bhɛp mmʉɛt ɛyi bɛ́, “Ntɨkɨ ɛnyǔ bakak nɛ!” 30Ángɛl arɛm bɛ, “María, ɔ́kɛ́ cháy. Mandɛm atɔŋ wɔ bɛrɨ̌ndu. 31Chɔŋ ɔ́mpɔkɔ mɛniɛ, ɔ́mbe mɔ́mbakanɛm, nɛ ɔbhɔŋ bɛbhɨŋɨ yí bɛ Yesu.

32“Chɔŋ yi ambak ɛrɛmɛ́mu nɛ chɔŋ nnyɛ́n ɛni nɛmbak bɛ Mmɔ Mandɛm Acha. Chɔŋ Ɛta Mandɛm anchyɛ yí ɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛnɛ́ Debhít mmu yi achi ɛbhárɛ́mɔ ywi. 33Nɛ chɔŋ ankɛ́m bo Israɛl mbɔ Mfɔ mpoknkɛm. Kɛfɔ ɛki kɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti!” 34María abhɛ́p ángɛl wu bɛ, “Chɔŋ anɛ́ ndak ámbak ná, ɛnɛ́ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbakanɛm?” 35Ángɛl akɛmɛ yi bɛ, “Chɔŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ántwɔ́ ntá yɛ, nɛ bɛtaŋ Mandɛm Acha mɛ́nkʉ ɔ́mpɔkɔ mɛniɛ. Ɛ̌ti yɔ, mmɔ́ anɛ ɔ́bhe, ǎbhák nyáŋá nɛ mámbɨŋɨ yi bɛ, ‘Mmɔ Mandɛm.’ 36Yɨŋɨ́ Ɛlísabɛt, mánɔ́ ywɛ ndu nnɛrɛkɛt. Yɛ̌ndu yi are kɔ́k nɛ bábhɨ̀ŋɨ yi bɛ́ nkongɔrɛ́, achí nɛ mɛniɛ ndǔ bataŋ átándát nɛ́nɛ, nɛ chɔŋ ambé mɔ́mbakanɛm. 37Yɛ̌nyɨŋ ɛpu cha Mandɛm.”

38María arɛm bɛ, “Mɛnchí chí mǔbɛtok Mandɛm, ɛ́mfákárí nɛ mɛ mbɔ ɛnyu ɔ́rɛ́mɛ́.” Ángɛl arɔ yɛ yi arɔk.

María arɔk bɛghɔ Ɛlísabɛt

39Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, María afa, arɔk áyák, ndǔ ɛtɔk njiɛ ɛmɔ́t atú Júda. 40Áchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ arɛ́, arɔk achwe ɛkɛt Sakaría, akaka Ɛlísabɛt; 41Mpok Ɛlísabɛt aghoko bakak María, mmɔ́ ayoŋ mmʉɛt amɛm mɛniɛ ɛbhi nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ yi tontó. 42Abɨk nɛ bɛtaŋ arɛm ntá María bɛ, “Ɔchí anɛ Mandɛm áyɛ́rɛ́ ndǔ nkwɔ baghɔrɛ́, nɛ áfɔ́k ámbák nɛ mmɔ̌ anɛ ɔ́bhe chɔŋ! 43Ndé kʉ yi bɛ Mandɛm anchyɛ mɛ ɛnɛ́ ɛnyǔ ɛrɛm áfɔ́k, bɛ́ nnɔ Acha ántwɔ́ ntá ya? 44Nɛchwe ɔ́chwé ɔ́káká mɛ, mmɔ́ anɛ achi mɛ mɛniɛ ayoŋ mmʉɛ́t nɛ maŋák. 45Ɛ́rɨ ɛcha ntá yɛ́ mbɔnyunɛ ɔnókó bɛ́ chɔŋ Mandɛm ankʉ ntá yɛ mbɔ ɛnyu yí árɛ́mɛ́.”

Nɛkwáy ɛnɛn María akwáy ndu bɛbɨti Mandɛm

46María abho bɛ́bɨti Acha bɛ,

“Ntɨ ɛna nɛ́kwày ndu bɛ́káka Mandɛm Acha nɛ maŋák.

47Ɛfóŋó ɛya ɛ́ŋàk ɛ̌ti Mandɛm Mpɛmɛ wa.

48Atɔŋ mɛ bɛyǎ bɛrɨ̌ndu yɛ̌ndu nchí chí mmɔ̌bɛtok ywi nɛ mpú yɛ̌nyɨŋ!

Nɛbho nɛ́nɛ, chɔŋ mkpáká bho ɛnkɛm mámbɨŋɨ mɛ bɛ, ‘Ngɔrɛ́ anɛ ɛyi ɛrɨ ɛcha!’

49mbɔnyunɛ Mandɛm bɛtaŋ mɛnkɛm, akʉ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ntá ya.

Nɛ yí achí nyáŋá.

50Ǎghɔ̀ ntínso nɛ bǒ abhɛn báchyɛ̀ yi kɛnókó, ndǔ mkpáká bho ɛnkɛm.

51Akʉ bɛtaŋtí mɛnyɨŋ nɛ awɔ́ ywi, aták bo abhɛn báyòŋ mmʉɛ́t nɛ nkaysi anɛ achi amɛm batɨ̌ yap.

52Afɛ́rɛ́ bɛrɛmɛ́ bafɔ ndǔ mɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛbhap,

ákosi bo abhɛn bápú yɛ̌nyɨŋ.

53Achyɛ́ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ntá bo abhɛn nsay ánù bhɔ,

abók abhɛn bábhɔ́ŋɔ́, bárɔk amɔ amɔ.

54Mandɛm akwak bo Israɛl, bǒ bɛtok bhi.

Abhɨ́kɨ́ ghɔkɔntɨk bariɛp ami ntá bachǐmbɨ bhɛsɛ bɛ chɔŋ angɔ bhɔ ntínso.

55Abhɨ́kɨ́ ghɔkɔntɨk bɛghɔ Ábraham ntínso,

nɛ bɛbhárɛ́ bɔ̌bhi mankɛm, mpoknkɛm!”

56María achɔkɔ nɛ Ɛlísabɛt ndǔ bataŋ árát, kɛ ǎpɛtnsɛm ɛkɛt ɛyi.

Nɛbhě Jɔ̌n Njwiti

57Mpok anɛ Ɛlísabɛt ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́bhé ákwáy nɔkɔ, abhé mɔ́mbakanɛm. 58Bakokosi bhi nɛ bǒnɛrɛ́kɛt, bághók nɔ́kɔ́ ɛnyǔ bɛrɨ̌ntɨ ɛbhɛ́n Mandɛm átɔ́ŋɔ́ yí, báré ŋák nɛ yi. 59Mmɔ ágháká nɔ́kɔ́ manywɔp ánɛn, bo bárɔ́k bɛ́siɛ́p yi. Báre yàŋ bɛdu yi nnyɛ́n bɛ Sakaría mbɔnyunɛ chi nnyɛ́n Ɛtayi. 60Kɛ máyi arɛm bɛ, “Nnyɛ́n ɛni nɛbhɔŋ bɛbhak chi Jɔ̌n.” 61Yɛ̌ nɔ, bárɛ́m ntá yi bɛ, “Yɛ̌ mmu apú ndǔ nnɛrɛ́kɛt aywɛka anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nnyɛ́n ɛnɔ!” 62Bábhó yɛ mɛmak nɛ amɔ ndu bɛbhɛp chimɔ nnyɛ́n ɛnɛn yi áyàŋ manchyɛ mɔ. 63Sakaría amak nɛ amɔ bɛ́ mánchyɛ́ yi ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi ánsɨŋ arɛ́. Báchyɛ nɔkɔ yi ɛnyɨŋ asɨ́ŋ arɛ́ bɛ, “Nnyɛ́n ɛni chí Jɔ̌n.” Bɔ mankɛm babhak maknkay tontó. 64Tɛ́mté wu Sakaría apɛt abho bɛrɛm kɛpɨ ankaka nɔkɔ Mandɛm. 65Bɛcháy bɛ́kɛ́m bakokosi bhap mankɛm. Nɛ mbok mɛnyɨŋ ɛbhɔ ataka ndǔ bɛtɔkɔ́ njiɛ mɛnkɛm atú Judɛ́ya. 66Yɛ̌ agha anɛ ághókó mbok mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fákárí abhʉɛrɛ bhɔ antɨ, ambɛbhɛ nɔkɔ mmʉɛ́t ɛyi bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyǔ mmú yi abhak chɔŋ?” Ɛ́bhak kpoŋoroŋ bɛ bɛtaŋ Mandɛm Acha bɛ́chí nɛ yi.

Nɛkwáy Sakaría

67Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ Sakaría, chi Jɔ̌n. Abho bɛ́rɛm kɛpɨ̌ntɨ bɛ,

68“Bakak ámbák nɛ Mandɛm Acha bo Israɛl,

mbɔnyunɛ atwɔ ndu bɛkwak bǒbhi, nɛ ndu bɛ́fɛ́rɛ bhɔ ndǔ kɛsɛm.

69Áchyɛ́ bhɛsɛ ɛtaŋtí Mpɛmɛ

anɛ áfú ndǔ nnɛrɛ́kɛt anɛ́ mǔbɛtok ywi Mfɔ Debhít.

70Mandɛm akʉ nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bhi abhɛn bachi nyáŋá mandɛm ɛnyu ɛyɔ tɛntɛp,

71bɛ chɔŋ ampɛmɛ bhɛsɛ ndu amɔ́ bǒmpap abhɛsɛ,

nɛ amfɛrɛ bhɛsɛ amɔ bo abhɛn bapabhɛ bhɛsɛ.

72Arɛm nyaka bɛ chɔŋ angɔ́ bachǐmbɨ bhɛsɛ ntínso,

nɛ ántɨk nku anɛ yi anyu nɛ bǒbhi.

73Nɔ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm aghati nyaka Ɛtayɛsɛ Ábraham,

ayɨkɨ bɛ́ yí ǎkʉ yɔ;

74nɔ chi, bɛ́fɛ́rɛ bhɛsɛ amɔ bǒmpap abhɛsɛ,

ankwak bhɛsɛ bɛ́ sɛ́ntók nɔkɔ chi yi, kɛbhɔŋ bɛcháy,

75sɛ́mbák nyáŋá nɛ chak bɛsí bhi ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ nɛnkɛm.

ndǔ manywɔp yɛsɛ́ fá amɨk ankɛm.

76Nɛ wɔ mɔ́wa, chɔŋ mámbɨŋɨ wɔ bɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ anɛ Mandɛm Acha,

mbɔnyunɛ́ chɔŋ ɔ́njambɨ kɛ Acha antwɔ, bɛ ɔntoŋti mbi ntá yi,

77ɔ́nkʉ bǒbhi mándɨŋɨ bɛ chɔŋ yi amfoŋori bɛbʉ́ bhap, nɛ ampɛmɛ bhɔ.

78Mandɛm ywɛsɛ ǎkʉ̀ nɔ mbɔnyunɛ ǎghɔ̀ bhɛsɛ ntínso tontó.

Chí ntínso kɛ nɛ́kʉ yi áto chɔŋ Mpɛmɛ ywɛsɛ́,

yí amfú amfay antwɔ mbɔ nyiɛnyíɛ́mok běti.

79Ǎtwɔ̀ bɛchyɛ bɛdiɛ́rɛ́ ntá bo abhɛn bachi ndǔ ɛjuri

nɛ ndǔ bɛcháy nɛwú,

nɛ ndu bɛya bhɛsɛ́ ndǔ mbi anɛ átwɔ̀ bhɛsɛ nɛ kpák.”

80Mɔ́wú agó ataŋ ndǔ nkwɔmʉɛt nɛ ndǔ Ɛfóŋó. Bɛchɔ́kɔ́ bhi bɛbhak amɛm baso, anoŋ nɔkɔ nywɔp ɛnɛ́n yi átɔŋ mmʉɛt ntá bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index