Search form

Lúkas 1:1

1Ɛta Tiófilɔs: Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ bɛyǎ mámɔ bɛsɨŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛfakari ndǔ nkwɔ ywɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index