Search form

Lúkas 1:11

11Ángɛl Mandɛm abhesi ntá yi, ate ɛbhe áwɔnɛm, ndǔ nɛbhʉɛt ɛfɛmɛ-akap atú anɛ básɔ̀ŋ ɛnyɨŋ ɛrɨ́tí ɛriɛp ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index