Search form

Lúkas 1:13

13Kɛ ángɛl wu arɛm ntá yi bɛ, “Sakaría, ɔ́kɛ́ cháy! Mandɛm aghok nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛ. Nɛ chɔŋ ngɔrɛ́ ywɛ Ɛlísabɛt ampɔkɔ mɛniɛ ambé wɔ mɔ́mbakanɛm, nɛ ɔbhɔŋ bɛ́du yi nnyɛ́n bɛ́ Jɔ̌n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index