Search form

Lúkas 1:15

15Chɔŋ ɛ́mbak nɔ mbɔnyunɛ yi ǎbhák chɔŋ ɛrɛmɛ́mu bɛsí Acha. Bápɛrɛ́ bhé yí, chɔŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ambak nɛ yi tontó. Abhɨ́kɨ́ bhɔŋ mɛ́nyú mmɛ́m amɛn ákɛ̀m mmu, nɛ yɛ̌ chí mmɛm bataŋbataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index