Search form

Lúkas 1:17

17Chɔŋ Mɔ́wu anjambɨ kɛ Acha antwɔ́, nɛ chɔŋ yí ambɔ̌ŋ bɛtaŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó mbɔ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Ɛláija, bɛ́ yi ankʉ bachǐbhɔ mánkɔŋ bǒbhap, ankʉ bo abhɛn bátàŋti nɛ Mandɛm mámbɔ́ŋ kɛboŋ, mámbak mbɔ bo abhɛn bachi chak bɛsí Mandɛm. Chɔŋ yí ankʉ bo mámbák ndǔ nté anɛ bákway bɛsyɛpti Acha.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index