Search form

Lúkas 1:2

2Básɨŋ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo abhɛn bághɔ́ nɛ bágháti bhɛsɛ. Batísyɛ́ bhɔ bághɔ nyaka barak ayɔ tɛ nɛbhǒnɛt, kɛ bábhak bǒ bɛtok ndu bɛ́gháti bho Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index