Search form

Lúkas 1:20

20Kɛ ɔbhɨ́kɨ́ noko ɛnyɨŋ ɛnɛ ngati wɔ, ɛnɛ́ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛfu tɛtɛp mbák mpok akway. Tɛ̌ndu ɔ́bhɨ́kɨ́ noko, chɔŋ ɔ́nkwɛ́n kɛbhók ɔkɛpɛrɛ kwáy bɛrɛm kɛpɨ kpátɛ nywɔp ɛnɛ́n bariɛp amɛn áfu tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index