Search form

Lúkas 1:22

22Áfú nɔ́kɔ́, akɛpɛrɛ kwáy bɛrɛm kɛpɨ nɛ bhɔ. Are mak nɛ amɔ́ ntá yap. Bághɔ́ bɛ aghɔ̌ kɛnɔ́ amɨ́k anti fúú amɛm ɛkɛrákap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index