Search form

Lúkas 1:23

23Mpok anɛ Sakaría ábhak ndǔ bɛtɨk áfúɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, agurɛ anywɔ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index