Search form

Lúkas 1:24

24Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, ngɔrɛ́ ywi Ɛlísabɛt apɔkɔ mɛniɛ. Yí kɛfú nɛfí ndǔ bataŋ átáy andɛm nɔkɔ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index