Search form

Lúkas 1:25

25“Nɛ́nɛ, Ɛta Mandɛm atɔŋ mɛ bɛrɨ̌ndu. Afɛ́rɛ́ ntíánwɔ́p anɛ́ mɛ̌bhɔ̀ŋ nyaka bɛsí bho.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index