Search form

Lúkas 1:27

27Ató yi ntá ngɔsɔ́ŋ anɛ aka nnyɛ́n bɛ María. Abhɨ́kɨ́ re rɨŋɨ nyaka mbakanɛm. Mmu anɛ áká nnyɛ́n bɛ Josɛ́f anɛ áfú ndǔ nnɛrɛ́kɛt Mfɔ Debhít atɨ nyaka bɛbhay María.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index