Search form

Lúkas 1:29

29María aghoko nɔkɔ nɔ, ntí átáka yi amɛm, are bhɛp mmʉɛt ɛyi bɛ́, “Ntɨkɨ ɛnyǔ bakak nɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index