Search form

Lúkas 1:3

3Ɛta, mbɔ ɛnyǔ mɛmbɔ̌ŋ nkwɔ́ nnáŋ nkóŋó mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm sayri ndǔ ɛrɔri mpok, nkáysí bɛ́ ɛrɨ bɛ nsɨŋ ngati wɔ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛ́mɔt ɛnyu ɛfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index