Search form

Lúkas 1:31

31Chɔŋ ɔ́mpɔkɔ mɛniɛ, ɔ́mbe mɔ́mbakanɛm, nɛ ɔbhɔŋ bɛbhɨŋɨ yí bɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index