Search form

Lúkas 1:32

32“Chɔŋ yi ambak ɛrɛmɛ́mu nɛ chɔŋ nnyɛ́n ɛni nɛmbak bɛ Mmɔ Mandɛm Acha. Chɔŋ Ɛta Mandɛm anchyɛ yí ɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛnɛ́ Debhít mmu yi achi ɛbhárɛ́mɔ ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index