Search form

Lúkas 1:33

33Nɛ chɔŋ ankɛ́m bo Israɛl mbɔ Mfɔ mpoknkɛm. Kɛfɔ ɛki kɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index