Search form

Lúkas 1:35

35Ángɛl akɛmɛ yi bɛ, “Chɔŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ántwɔ́ ntá yɛ, nɛ bɛtaŋ Mandɛm Acha mɛ́nkʉ ɔ́mpɔkɔ mɛniɛ. Ɛ̌ti yɔ, mmɔ́ anɛ ɔ́bhe, ǎbhák nyáŋá nɛ mámbɨŋɨ yi bɛ, ‘Mmɔ Mandɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index