Search form

Lúkas 1:36

36Yɨŋɨ́ Ɛlísabɛt, mánɔ́ ywɛ ndu nnɛrɛkɛt. Yɛ̌ndu yi are kɔ́k nɛ bábhɨ̀ŋɨ yi bɛ́ nkongɔrɛ́, achí nɛ mɛniɛ ndǔ bataŋ átándát nɛ́nɛ, nɛ chɔŋ ambé mɔ́mbakanɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index