Search form

Lúkas 1:38

38María arɛm bɛ, “Mɛnchí chí mǔbɛtok Mandɛm, ɛ́mfákárí nɛ mɛ mbɔ ɛnyu ɔ́rɛ́mɛ́.” Ángɛl arɔ yɛ yi arɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index