Search form

Lúkas 1:39

María arɔk bɛghɔ Ɛlísabɛt

39Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, María afa, arɔk áyák, ndǔ ɛtɔk njiɛ ɛmɔ́t atú Júda.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index