Search form

Lúkas 1:4

4Nchí sɨŋ bɛkʉ ɔndɨŋɨ tɛtɛp anɛ ayɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bághátí wɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index