Search form

Lúkas 1:42

42Abɨk nɛ bɛtaŋ arɛm ntá María bɛ, “Ɔchí anɛ Mandɛm áyɛ́rɛ́ ndǔ nkwɔ baghɔrɛ́, nɛ áfɔ́k ámbák nɛ mmɔ̌ anɛ ɔ́bhe chɔŋ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index