Search form

Lúkas 1:43

43Ndé kʉ yi bɛ Mandɛm anchyɛ mɛ ɛnɛ́ ɛnyǔ ɛrɛm áfɔ́k, bɛ́ nnɔ Acha ántwɔ́ ntá ya?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index