Search form

Lúkas 1:44

44Nɛchwe ɔ́chwé ɔ́káká mɛ, mmɔ́ anɛ achi mɛ mɛniɛ ayoŋ mmʉɛ́t nɛ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index