Search form

Lúkas 1:45

45Ɛ́rɨ ɛcha ntá yɛ́ mbɔnyunɛ ɔnókó bɛ́ chɔŋ Mandɛm ankʉ ntá yɛ mbɔ ɛnyu yí árɛ́mɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index