Search form

Lúkas 1:46

Nɛkwáy ɛnɛn María akwáy ndu bɛbɨti Mandɛm

46María abho bɛ́bɨti Acha bɛ,

“Ntɨ ɛna nɛ́kwày ndu bɛ́káka Mandɛm Acha nɛ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index