Search form

Lúkas 1:48

48Atɔŋ mɛ bɛyǎ bɛrɨ̌ndu yɛ̌ndu nchí chí mmɔ̌bɛtok ywi nɛ mpú yɛ̌nyɨŋ!

Nɛbho nɛ́nɛ, chɔŋ mkpáká bho ɛnkɛm mámbɨŋɨ mɛ bɛ, ‘Ngɔrɛ́ anɛ ɛyi ɛrɨ ɛcha!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index