Search form

Lúkas 1:5

Ángɛl Mandɛm arɛm bɛ chɔŋ mámbé Jɔ̌n Njwiti

5Mpók anɛ Hɛ́rɔd achí mfɔ atú Judɛ́ya, nchiakap Mandɛm abhak anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Sakaría. Ǎkʉ̀ nyaka bɛtɨk Mandɛm nɛ nkwɔ bo abhɛn babhɨŋɨ bɛ Nkwɔ́ Abíja. Nnyɛ́n ngɔrɛ́ ywi nɛbhak bɛ Ɛlísabɛt. Yí nkwɔ afú ndǔ nnɛrɛ́kɛt Arɔn, nnɛrɛ́kɛt bachiǎkap Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index