Search form

Lúkas 1:51

51Akʉ bɛtaŋtí mɛnyɨŋ nɛ awɔ́ ywi, aták bo abhɛn báyòŋ mmʉɛ́t nɛ nkaysi anɛ achi amɛm batɨ̌ yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index