Search form

Lúkas 1:52

52Afɛ́rɛ́ bɛrɛmɛ́ bafɔ ndǔ mɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛbhap,

ákosi bo abhɛn bápú yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index