Search form

Lúkas 1:53

53Achyɛ́ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ntá bo abhɛn nsay ánù bhɔ,

abók abhɛn bábhɔ́ŋɔ́, bárɔk amɔ amɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index