Search form

Lúkas 1:54

54Mandɛm akwak bo Israɛl, bǒ bɛtok bhi.

Abhɨ́kɨ́ ghɔkɔntɨk bariɛp ami ntá bachǐmbɨ bhɛsɛ bɛ chɔŋ angɔ bhɔ ntínso.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index