Search form

Lúkas 1:55

55Abhɨ́kɨ́ ghɔkɔntɨk bɛghɔ Ábraham ntínso,

nɛ bɛbhárɛ́ bɔ̌bhi mankɛm, mpoknkɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index