Search form

Lúkas 1:58

58Bakokosi bhi nɛ bǒnɛrɛ́kɛt, bághók nɔ́kɔ́ ɛnyǔ bɛrɨ̌ntɨ ɛbhɛ́n Mandɛm átɔ́ŋɔ́ yí, báré ŋák nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index