Search form

Lúkas 1:59

59Mmɔ ágháká nɔ́kɔ́ manywɔp ánɛn, bo bárɔ́k bɛ́siɛ́p yi. Báre yàŋ bɛdu yi nnyɛ́n bɛ Sakaría mbɔnyunɛ chi nnyɛ́n Ɛtayi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index