Search form

Lúkas 1:6

6Sakaría nɛ ngɔrɛ́ ywi babhak chak bɛsí Mandɛm. Bábhɔŋ kɛnókó nɛ Mandɛm, mámbʉrɛ nɔkɔ bɛbhé bhi mɛnkɛm bɛkwɛ́nɛ́ ti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index