Search form

Lúkas 1:60

60Kɛ máyi arɛm bɛ, “Nnyɛ́n ɛni nɛbhɔŋ bɛbhak chi Jɔ̌n.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index