Search form

Lúkas 1:61

61Yɛ̌ nɔ, bárɛ́m ntá yi bɛ, “Yɛ̌ mmu apú ndǔ nnɛrɛ́kɛt aywɛka anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nnyɛ́n ɛnɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index