Search form

Lúkas 1:62

62Bábhó yɛ mɛmak nɛ amɔ ndu bɛbhɛp chimɔ nnyɛ́n ɛnɛn yi áyàŋ manchyɛ mɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index