Search form

Lúkas 1:63

63Sakaría amak nɛ amɔ bɛ́ mánchyɛ́ yi ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi ánsɨŋ arɛ́. Báchyɛ nɔkɔ yi ɛnyɨŋ asɨ́ŋ arɛ́ bɛ, “Nnyɛ́n ɛni chí Jɔ̌n.” Bɔ mankɛm babhak maknkay tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index