Search form

Lúkas 1:65

65Bɛcháy bɛ́kɛ́m bakokosi bhap mankɛm. Nɛ mbok mɛnyɨŋ ɛbhɔ ataka ndǔ bɛtɔkɔ́ njiɛ mɛnkɛm atú Judɛ́ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index