Search form

Lúkas 1:66

66Yɛ̌ agha anɛ ághókó mbok mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fákárí abhʉɛrɛ bhɔ antɨ, ambɛbhɛ nɔkɔ mmʉɛ́t ɛyi bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyǔ mmú yi abhak chɔŋ?” Ɛ́bhak kpoŋoroŋ bɛ bɛtaŋ Mandɛm Acha bɛ́chí nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index