Search form

Lúkas 1:68

68“Bakak ámbák nɛ Mandɛm Acha bo Israɛl,

mbɔnyunɛ atwɔ ndu bɛkwak bǒbhi, nɛ ndu bɛ́fɛ́rɛ bhɔ ndǔ kɛsɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index