Search form

Lúkas 1:69

69Áchyɛ́ bhɛsɛ ɛtaŋtí Mpɛmɛ

anɛ áfú ndǔ nnɛrɛ́kɛt anɛ́ mǔbɛtok ywi Mfɔ Debhít.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index